Artykuł sponsorowany przez Playprint.pl

Organizacja loterii to jedno z popularnych działań marketingowych i promocyjnych. Szczegółowe zasady organizowania loterii określone są w Ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku wraz z jej późniejszymi nowelizacjami. Ostatnia z nich miała miejsce 1 kwietnia 2017 roku, gdy Ustawa o grach hazardowych została dostosowana do obecnych realiów rynkowych i uwzględniono w jej przepisach również przestrzeń internetową.

Ustawa o grach hazardowych

Ustawa hazardowa to nadrzędny polski dokument, który określa zasady organizowania oraz rozliczania gier hazardowych, w tym m.in. gier losowych i zakładów bukmacherskich, pokera oraz automatów. W treści ustawy o grach hazardowych znajdują się także informacje o obowiązkach organizatora loterii, przebiegu różnego rodzaju loterii, sposobie wyłaniania zwycięzców oraz wiele więcej. Przed przystąpieniem do procesu organizacji loterii, warto dokładnie zapoznać się z treścią ustawy oraz dodatkowych aktów prawnych, w tym m.in.: Kodeksem Karnym Skarbowym, Ustawą o Służbie Celnej i Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rodzaje loterii

Wspomniany akt prawny określa cztery rodzaje loterii. Są to loterie promocyjne, loterie audioteksowe, loterie fantowe i loterie pieniężne. Sposób organizacji każdej z nich opisany jest dokładnie w Ustawie. Pierwsze trzy rodzaje mogą organizować osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Organizacja loterii pieniężnej zarezerwowana jest dla Skarbu Państwa, który ma na nie monopol.

Czym jest loteria?

Zgodnie z zapisem ustawy o grach hazardowych loterie to jedne z gier losowych. Oprócz nich do tego zbioru należą także gry liczbowe, gry telebingo, gry w kości, gry cylindryczne, gry bingo fantowe i gra bingo pieniężne. Loteria to gra losowa, w której oferowane są nagrody rzeczowe lub pieniężne, a udział jest dobrowolny. Udział może być nieodpłatny lub odpłatny.  O rozstrzygnięciu loterii decyduje przypadek, a przeprowadzenie loterii odbywa się w zgodzie z regulaminem i na podstawie zezwolenia lub zgłoszenia.

Loteria promocyjna – co to?

W przypadku loterii promocyjnej udział w niej bierze się poprzez zakup usługi, produktu lub innego dowodu udziału w grze.

Organizatorem loterii promocyjnej może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej. Loteria promocyjna może być organizowana w skali całego kraju, województwa lub mniejszego regionu, a wszystko powinno być rozpisane w regulaminie gry. Dla zapewniania prawidłowości urządzania loterii promocyjnej regulamin ten musi zostać zaakceptowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej i dołączony do zezwolenia.

Jakie zezwolenie jest niezbędne w przypadku loterii promocyjnej?

Organizacja loterii promocyjnych możliwa jest tylko na podstawie dedykowanego zezwolenia, które wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej. Zezwolenie wydawane jest na czas trwania loterii promocyjnej, jednak nie dłużej niż na 2 lata. Organizacja loterii promocyjnej bez niezbędnego zezwolenia jest nielegalna i może skutkować dotkliwymi karami finansowymi. Za kontrolę legalności danej loterii odpowiada Urząd Celny na podstawie odpowiednich uprawnień.

Czym jest loteria fantowa?

Organizator loterii może wybrać także loterię fantową. To gra losowa, w której uczestniczy się na podstawie zakupionych losów lub innych dowodów udziału w grze. Jak sama nazwa wskazuje, w puli nagród znajdują się tylko nagrody rzeczowe.

Cechą charakterystyczną loterii fantowych jest to, że cały dochód uzyskany z ich przeprowadzenia, musi być przeznaczony na realizację celów społecznie użytecznych, w tym przede wszystkim celów dobroczynnych. Rodzaj celu określa się już na etapie składania wniosku o zezwolenie na zorganizowanie loterii fantowej, a następnie jest to weryfikowane. Dochód musi zostać przekazany na dany cel w terminie do 30 dni od zakończenia loterii.

W przypadku loterii fantowej jej organizatorami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej. Kolejnym wymogiem jest to, że wśród osób zarządzających podmiotem lub go reprezentujących, nie mogą znajdować się osoby skazane za umyślne przestępstwo (także przestępstwo skarbowe).

Ponadto w przypadku organizacji loterii fantowej należy spełnić więcej wymogów administracyjnych przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Ze szczegółami możecie zapoznać się w poradniku lub bezpośrednio w trakcie analizy Ustawy o grach hazardowych.

Mała loteria fantowa

Szczególnym rodzajem loterii fantowej jest mała loteria fantowa. Osoby odpowiedzialne za organizację loterii nie muszą ubiegać się wówczas o dedykowane pozwolenie z właściwej Izby Administracji Skarbowej. Przy tego typu loterii wystarczy zgłoszenie, które należy przedłożyć na minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem loterii fantowej.

Loteria audioteksowa

Sposób organizacji i przebieg loterii audioteksowej określa wspomniana Ustawa Hazardowa. Ten rodzaj loterii ma określone ograniczenia w zakresie podmiotów, które mogą ją przeprowadzić. W tym wypadku prawo do przeprowadzenia loterii audioteksowej mają tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. W przypadku spółek handlowych zagranicznych także można ubiegać się o zezwolenie jednak, podmioty te zobowiązane są do ustanowienia przedstawiciela na Polskę lub do stworzenia swojego oddziału w naszym kraju. Wówczas loteria organizowana jest pośrednictwem oddziału w Polsce.

Na czym polega loteria audioteksowa?

Loteria audioteksowa to bardzo atrakcyjna forma, która chętnie organizowana jest przez różnego rodzaju firmy, ale nie tylko. Według definicji loterie audioteksowe to gry losowe, w których uczestniczy się odpłatnie na dwa możliwe sposoby. Udział w niej bierze się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne lub też za pomocą wiadomości tekstowych, które wysyłane są za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej. W loterii audioteksowej do wygrania mogą być wygrane pieniężne i rzeczowe. W przypadku loterii audioteksowych udział w nich mogą brać tylko osoby, które ukończyły 18. rok życia.

Loteria pieniężna – co to?

W loterii pieniężnej do wygrania mogą być tylko wygrane pieniężne. Zgodnie z aktualnymi zapisami Ustawy Hazardowej, loterie pieniężne mogą być organizowane tylko przez Skarb Państwa, który ma na nie monopol.

Wniosek o zezwolenie na loterię – o czym powinien pamiętać organizator?

Tak jak wspomniałem, loterie promocyjne, fantowe i audioteksowe można legalnie organizować tylko na podstawie stosownego zezwolenia. Właściwy dla danej loterii Dyrektor Izby Administracji Skarbowej ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku, dlatego organizatorzy powinni zadbać o złożenie go z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jakie informacje zawrzeć we wniosku?

Wypełnienie wniosku o udzielenie zezwolenia jest bardzo intuicyjne, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z urzędnikami lub ekspertami. Prawidłowo wypełniony wniosek o zezwolenie na organizację loterii promocyjnej, fantowej lub audioteksowej powinien zawierać:

 • nazwę podmiotu urządzającego loterię;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub CEIDG;
 • status prawny podmiotu występującego o zezwolenie;
 • dane osobowe reprezentantów firmy, w tym m.in. numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo, imię i nazwisko;
 • obszar organizacji akcji;
 • czas urządzania akcji;
 • przewidywaną sprzedaż losów;
 • gwarancję wypłat nagród pieniężnych lub wydania nagród rzeczowych;
 • projekt regulaminu i zasady prowadzenia loterii;
 • potwierdzenie legalności środków przeznaczonych na urządzenie loterii;
 • zaświadczenia o tym, że podmiot nie zalega z zapłatą należności celnych, ZUS-u oraz z zapłatą podatków stanowiących jego obowiązek na rzecz Urzędu Skarbowego.

Dodatkowe wymagania w przypadku loterii fantowych

Jeżeli organizujecie loterię fantową, to wymagane będą także:

 • informacja o celu, na który zostanie przekazany dochód;
 • rodzaj gry;
 • ekspertyza losów lub innych dowodów udziałów w loterii;
 • zaświadczenia o niekaralności reprezentantów organizatora.

Ile kosztuje zezwolenie?

Zezwolenie na loterie promocyjne, audioteksowe i fantowe jest odpłatne. W przypadku loterii fantowej opłata wynosi 50% kwoty bazowej dla akcji na terenie jednego województwa oraz 100% kwoty bazowej przy loteriach, które mają większy zasięg.

Organizując loterię promocyjną lub audioteksową, w opłacie uwzględnia się wartość puli nagród. W loteriach promocyjnych i audioteksowych opłata ze zezwolenie wynosi minimum 10% wartości nagród, jednak nie może być niższa niż 50% kwoty bazowej.

Regulamin – obowiązek każdego organizatora

Niezależnie od tego, czy przeprowadziliście już setki loterii, czy jest to dla Was pierwszy tego typu projekt, musicie przygotować regulamin. Wymagają tego jednakowo loterie promocyjne, fantowe i audioteksowe. Regulamin podlega akceptacji Dyrektora Urzędu Skarbowego i jest jednym z załączników do zezwolenia.

Co musi się znaleźć w regulaminie?

Polskie przepisy w klarowny sposób określają elementy, które obowiązkowo powinny znaleźć się w regulaminie każdej loterii, niezależnie od tego, czy to loteria promocyjna, audioteksowa, czy fantowa. Regulamin przygotowuje się dla zapewnienia prawidłowości urządzania loterii.

W regulaminie powinno się uwzględnić:

 • nazwę loterii;
 • nazwę podmiotu odpowiedzialnego za organizację loterii;
 • wskazanie organu, który wydał zezwolenie;
 • liczbę losów;
 • ceny pojedynczego losu;
 • zasady organizacji loterii;
 • udział w loterii i jego różne rodzaje
 • obszar organizowanej akcji;
 • termin trwania loterii;
 • termin informacji o zakończeniu loterii i zakończenia sprzedaży towarów promocyjnych;
 • termin losowania nagród;
 • sposób dostarczenia nagród;
 • łączna wartość puli wygranych;
 • sposób zgłaszania roszczeń i terminy rozpatrywania reklamacji.

Czy regulamin można zmieniać?

To podstawowe elementy, które powinny zawierać regulaminy loterii promocyjnych. 

W przypadku loterii fantowej regulamin można zmieniać, jednak każdorazowo o zmianie trzeba poinformować organ nadzorujący w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wprowadzenia zmiany. W przypadku pozostałych loterii zmiana jest możliwa, o ile zostanie zatwierdzona przez organ, który wydał zezwolenie na urządzanie loterii – wówczas zmiana regulaminu ma formę decyzji administracyjnej, a to może wiązać się z wysokimi opłatami. 

Ponadto organizator musi zapewnić łatwy i swobodny dostęp do regulaminu dla uczestników loterii promocyjnych, fantowych i audioteksowych. Sprawdzonym sposobem jest udostępnienie regulaminu w punkcie sprzedaży towarów lub losów, a także na stronie internetowej.

Dlaczego warto postawić na loterię promocyjną?

Organizacja loterii promocyjnych to bardzo kreatywne zadanie, jednak może przynieść ogromne korzyści podmiotom, które zdecydują się na ten krok. Loterie promocyjne to bardzo skuteczne narzędzie marketingowe, dzięki któremu rośnie rozpoznawalność marki na rynku oraz grono jej klientów. To jedna z szans na wyróżnienie się nawet na bardzo konkurencyjnym rynku.

Ważnym aspektem tego typu akcji jest to, ze uczestnik może dobrowolnie wziąć w niej udział poprzez nabycie towaru promocyjnego. Tym samym nieodpłatnie uczestniczy w losowaniu nagród, które bardzo często są niezwykle atrakcyjne. Oczywiście atrakcyjność nagród oraz skala promocji akcji wpływają bezpośrednio na zainteresowanie nią wśród klientów. Największym zainteresowaniem cieszą się wygrane pieniężne oraz rzeczowe w postaci dóbr takich jak auta, elektronika, ekskluzywne wyjazdy.

O czym pamiętać urządzając loterię?

Organizacja każdej loterii powinna opierać się o obowiązujące przepisy prawne. Urządzenie loterii wiąże się z określonymi obowiązkami, w tym także z zapłaty należnego podatku. Skala jego wyliczenia różni się w zależności od typu loterii, dlatego warto zapoznać się z przepisami Ustawy Hazardowej oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są tam poruszone kwestie przedmiotu opodatkowania od uzyskanej wygranej oraz sposoby uiszczenia podatku na rzecz Skarbu Państwa. Należy pamiętać o tym, że ten aspekt stanowi ważny dochód budżetu państwa.

Dobra promocja i organizacja kluczem do sukcesu

Kluczem do osiągnięcia sukcesu przy organizacji loterii promocyjnych, fantowych i audioteksowych jest ich promocja. Odpowiednio przeprowadzona kampania reklamowa w oparciu o loterię to szansa na zdobycie nowych udziałów w rynku i rozwój firmy. Jeżeli do promocji zostanie dołożona sprawna organizacja, to zwiększa się w ten sposób szansę na sukces. Praktyczne wskazówki i informacje dotyczące organizacji różnego typu loterii znajdziecie w innych moich artykułach. Zapraszam do zapoznania się z nimi.

Playprint Polska

Loterie ze zdrapką i loterie fantowe to nasza specjalizacja. Uwielbiamy losy, kupony i zdrapki – drukujemy je nie tylko na potrzeby promocji. Ciekawą ofertą są gadżety i upominki ze zdrapką.

Playprint działa od lat 70-tych na rynku międzynarodowym. Polski oddział firmy zainicjowany został w 2003 roku i formalnie powstał w listopadzie 2004 roku. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem przy współpracy z centrami i sieciami handlowymi, branżą FMCG oraz agencjami reklamowymi.

Kompleksowo i odpowiedzialnie

Czerpiemy to co najlepsze z doświadczeń dwóch zespołów:

Irlandzka Specjalizacja

Playprint Ltd. dostarcza portfolio wspaniałych akcji promocyjnych z całego świata, globalne trendy i zrozumienie potrzeb korporacji. Posiadamy doskonały park maszynowy umożliwiający wykonanie atrakcyjnych kuponów, gadżetów, zdrapek, bezpieczny przepływ danych i zachowanie pilnie strzeżonych sekretów (kodów, receptur, nagród, informacji) naszych partnerów.

Lokalna Obsługa

Jednak działamy lokalnie: dostosowujemy korporacyjne metody działania naszych partnerów do polskich zwyczajów i narodowego prawodawstwa. Polski zespół posiada najwyższe kwalifikacje w zakresie znajomości zagadnień ustawy o grach hazardowych (loterii promocyjnych, audioteksowych i fantowych), opodatkowania nagród (dla B2C i B2B), ochrony danych osobowych. Po prostu Dajemy Gwarancje Wygranej.