Mała loteria fantowa – jak zgłosić?

Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, powinno zawierać:

1) określenie rodzaju gry;

2) nazwę i status prawny podmiotu zgłaszającego, a w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający;

4) określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry;

6) dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry;

7) określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów;

8) zobowiązanie wypłacalności nagród;

9) regulamin gry;

10) oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe;

11) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;

12) wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu;

13) oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. (art. 38 ust. 2 ustawy)

Do zgłoszenia małej loterii fantowej, dołącza się oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie loterii fantowych.

W praktycznym wypełnieniu warunków koniecznych do sprawnej organizacji małej loterii fantowej pomocne będzie opracowywane przez loteria.org.pl kompendium wiedzy dla organizatorów loterii fantowych. Zapytaj o szczegóły