podatek od wygranej

Kto płaci podatek od nagród w loterii • webinar #10

Podatki w loterii

Podatek od wygranej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierany jest od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub  w innym państwie członkowskim UE dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową. Jasno wynika, że także pobierany jest od wygranych w loterii.

Opodatkowanie nagród

Kto płaci podatek od nagrody w loterii? Odpowiedź brzmi: opodatkowany jest zwycięzca nagrody w loterii. W powyższych sytuacjach pobiera się od osoby nagrodzonej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody i nie jest on pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Takie rozwiązanie powoduje, że otrzymujący nagrodę nie musi płacić samodzielnie podatku od wygranej, a także składać deklaracji rocznej w roku, w którym otrzymał nagrodę. Płatnikiem podatków jest organizator loterii.

Zwolnienie przedmiotowe

Ustawa przewiduje zwolnienia od podatku. Zwolnione są wygrane w  loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych (związanych z odpłatnym połączeniem telefonicznym lub wysłaniem wiadomości SMS przy użyciu publicznej sieci telekomunikacyjnej) i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 2.280 zł.

Opodatkowanie nagród • przepisy

Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: Podatek zryczałtowany od dochodów: Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: 2) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

Opodatkowanie nagród • pobranie podatku

Pobór podatku odbywa się na podstawie art. 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w następujący sposób:

Art. 40 ust. 4  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: Podatek zryczałtowany od dochodów: Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: 2) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

Art. 40 ust 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: Jeżeli przedmiotem: 1) wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 podatek zryczałtowany od dochodów ust. 1 pkt 2, 2) świadczeń, o których mowa w art. 30 podatek zryczałtowany od dochodów ust. 1 pkt 4 i 4b,3) świadczeń, o których mowa w art. 13 przychód z działalności wykonywanej osobiście pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 przychód z praw majątkowych – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Informację o wysokości pobranego podatku dochodowego składa się do właściwej Izby Administracji Skarbowej ze względy na siedzibę płatnika (zazwyczaj organizatora loterii) na formularzu PIT 8R.

Kto płaci, kiedy i jaki podatek od nagród w loterii

Podsumowanie:

  • podatek od nagród płaci uczestnik
  • płatnikiem podatku jest organizator loterii
  • podatek dotyczy tylko nagród o wartości powyżej 2.280 zł
  • podatek jest zryczałtowany i wynosi 10% wartości nagrody
  • podatek pobierany jest przed wydaniem nagrody
  • przy wygranych pieniężnych można pomniejszyć wartość wypłaconej nagrody o należny podatek
  • przy wygranych rzeczowych zwycięzca wpłaca podatek na konto organizatora loterii przed wydaniem nagrody
  • organizator loterii (płatnik podatku) wpłaca podatek do 20 dnia następnego miesiąca (po miesiącu wydania nagrody) na konto IAS właściwego dla płatnika (organizatora)
  • dla podatku od nagród obowiązuje deklaracja podatkowa PIT 8AR (roczna), którą składa się do końca stycznia następnego roku

Podatki od nagród w loterii • webinar


Podatki od nagród – lista artykułów

Przeczytaj także – ostatnie artykuły:

One comment

Pingbacks and Tracebacks

  • Comments are closed.