zezwolenie na loterię

Wniosek o zezwolenie na loterię – co zawiera?

Każdy organizator loterii zanim przeprowadzi loterię musi przejść przez całe postępowanie. Wyznaczają go przepisy ustawy hazardowej. Jednym z najważniejszych kryteriów jest otrzymanie zezwolenia na organizację. Wymagane jest ono wówczas, jeśli loteria jest promocyjna lub audioteksowa lub jeśli pula nagród w loterii fantowej przekracza kwotę bazową, czyli obecnie 4.244,58 zł. Jeśli jej nie przekracza, wystarczy taki fakt tylko zgłosić. W poprzednim stanie prawnym nie było takiego obowiązku.

Warto sobie odpowiedzieć na pytanie co taki wniosek powinien zawierać?

  • Po pierwsze, organizator we wniosku o zezwolenie musi określić rodzaj loterii, jest to niezbędny element, bez którego wniosek nie spełni warunków formalnych.
  • Po drugie trzeba wskazać nazwę i określić status prawny podmiotu występującego z wnioskiem.
  • Po trzecie należy podać dane osobowe osoby zarządzającej podmiotem, który z wnioskiem występuje oraz osoby reprezentującej ten podmiot.
  • Po czwarte należy określić obszar, na którym planowana jest organizacja loterii.
  • Piątym elementem wniosku jest określenie czasu, w którym planuje się jej przeprowadzenie.
  • Po szóste należy dołączyć bankowe gwarancje wypłaty nagród.
  • Siódmym elementem wniosku jest dołączenie projektu regulaminu loterii. To kolejny bardzo istotny z punktu widzenia warunków formalnych zapis.
  • Dodatkowo do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii, a także aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS.

Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na urządzanie loterii: Pierwszym z nich jest aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców dotyczący wnioskodawcy. Pod drugie CIT 8, i w dalszej kolejności sprawozdanie finansowe za zamknięty ubiegły rok obrachunkowy, oświadczenie o pochodzeniu środków przeznaczonych na urządzenie loterii z legalnego źródła, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS, kosztorys loterii.