Wniosek o zezwolenie na loterię – co zawiera?

Każdy organizator loterii zanim przeprowadzi loterię musi przejść przez całe postępowanie. Wyznaczają go przepisy ustawy hazardowej. Jednym z najważniejszych kryteriów jest otrzymanie zezwolenia na organizację. Wymagane jest ono wówczas, jeśli loteria jest promocyjna lub audioteksowa lub jeśli pula nagród w loterii fantowej przekracza kwotę bazową, czyli obecnie 3785, 38 zł. Jeśli jej nie przekracza, wystarczy taki fakt tylko zgłosić. W poprzednim stanie prawnym nie było takiego obowiązku.

Warto sobie odpowiedzieć na pytanie co taki wniosek powinien zawierać? Po pierwsze, organizator we wniosku o zezwolenie musi określić rodzaj loterii, jest to niezbędny element, bez którego wniosek nie spełni warunków formalnych. Po drugie trzeba wskazać nazwę i określić status prawny podmiotu występującego z wnioskiem. Po trzecie należy podać dane osobowe osoby zarządzającej podmiotem, który z wnioskiem występuje oraz osoby reprezentującej ten podmiot. Po czwarte należy określić obszar, na którym planowana jest organizacja loterii. Piątym elementem wniosku jest określenie czasu, w którym planuje się jej przeprowadzenie. Po szóste należy dołączyć bankowe gwarancje wypłaty nagród. Siódmym elementem wniosku jest dołączenie projektu regulaminu loterii. To kolejny bardzo istotny z punktu widzenia warunków formalnych zapis. Dodatkowo do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii, a także aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS.

Przyjęło się także, iż do wniosku dodawane są załączniki. Pierwszym z nich jest aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców dotyczący wnioskodawcy. Pod drugie CIT 8, i w dalszej kolejności sprawozdanie finansowe za zamknięty ubiegły rok obrachunkowy, oświadczenie o pochodzeniu środków przeznaczonych na urządzenie loterii z legalnego źródła, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS, kosztorys loterii.