organizacja loterii

Rozpoczęcie loterii – co zrobić przed?

Loteria, czyli pojęcie które określa grę losową. Pojęcie, które znane jest w zasadzie wszystkim i trudno znaleźć kogoś kto choćby raz nie był jej uczestnikiem. Mało kto wie, że organizacja loterii obwarowana jest szeregiem przepisów i wymogów, które należy spełnić. Dlatego w tym wpisie przyjrzymy się po kolei etapom, które należy przejść aby zostać organizatorem.

Co trzeba zrobić zanim rozpoczniemy loterię? Na tak postawione pytanie na pewno nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem. Jak zostało już wspomniane organizacja loterii postępowanie, które zaczyna się od starania się o zezwolenie na loterię lub wykonanie zgłoszenia. Wszystko zależy rodzaju loterii.

W celu uzyskania zezwolenia wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do dyrektora izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej będą urządzane i prowadzone gry. W przypadku urządzania gry na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby administracji skarbowej, wniosek należy złożyć do dyrektora izby właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. Wniosek zawiera następujące dane lub załączniki:

1) określenie rodzaju loterii;

2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;

4) określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;

6) bankowe gwarancje wypłat nagród;

7) projekt regulaminu loterii;

8) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;

9) aktualne (wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku), zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Termin to 2 miesiące od rozpoczęcia loterii. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dawniej Izby Celnej) sprawdza spełnienie wymagań formalnych złożonej dokumentacji.

Gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, Dyrektor Izby wzywa Podmiot wnioskujący do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.

Gdy wniosek spełnia wymagania formalne, przeprowadzana jest weryfikacja merytoryczna wymagań na podstawie treści złożonej dokumentacji. W przypadku, gdy występują nieprawidłowości Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wzywa podmiot do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Dyrektor Izby podejmuje decyzję o wydaniu zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej. Zezwolenie udzielane jest na okres trwania loterii, nie dłużej jednak niż na 2 lata.

Zezwolenie obejmuje:

1) nazwę podmiotu urządzającego loterię;

2) nazwę loterii;

3) nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię;

4) obszar, na którym loteria będzie urządzana;

5) czas urządzania loterii;

6) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

Do zezwolenia dołącza się zatwierdzony regulamin loterii.

Podmiot wnioskujący podczas odbioru wniosku dokonuje opłaty za wydanie zezwolenia. Zezwolenie może być wysłane podmiotowi pocztą. W takim przypadku podmiot musi dostarczyć dowód dokonania opłaty za wydanie zezwolenia.