Zmiana regulaminu loterii • COVID

Loteria to inwestycja organizatora w zwiększenie sprzedaży. Czy można zabezpieczyć się względem okoliczności (na przykład COVID, lockdown, stan epidemii), które mogą zagrozić powodzeniu przedsięwzięcia.

Zmiana w zezwoleniu i zmiana w regulaminie loterii

Organizator może wystąpić z wnioskiem o dwa rodzaje zmian związanych z urządzaniem loterii promocyjnej.

Zmiana w regulaminie loterii

Pierwsza sytuacja to zmiana regulaminu loterii bez zmiany zezwolenia.  Wyobrażam sobie, że organizator chciałby zmienić nazwę modelu nagrody, która została wycofana ze sprzedaży w trakcie trwania loterii. Wówczas występuje do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej o zatwierdzenie zmiany w regulaminie.

Zmiana w zezwoleniu i regulaminie loterii

Drugi przypadek dotyczy takiej zmiany w regulaminie, która pociąga za sobą zmianę czasu trwania loterii (np. wydłużenie) lub zamianę nazwy organizatora loterii. Wówczas na podstawie art. 51. ustawy o grach hazardowych wydawana jest zmiana w zezwoleniu oraz regulaminie. Organizator loterii musi ponieść opłatę (o której mowa w art. 68 ustawy o grach hazardowych), która wynosi dwukrotność kwoty bazowej.

Zmiana w zezwoleniu i regulaminie loterii w czasach epidemii COVID

W ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) wprowadzono art. 15 zzzzzg, który umożliwia:

  • zwolnienie z opłaty o której mowa powyżej (art. 68 ustawy o grach hazardowych)
  • zawieszenie loterii rozpoczętej w trakcie stanu epidemii COVID i kontynuowanie jej po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego COVID
  • rozpoczęcie loterii przypadającej (i nie rozpoczętej) na czas stanu epidemii COVID, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego COVID

Powyższe ułatwienia dotyczą jednak tylko podmiotów, które nie mogą funkcjonować w stanie zagrożenia epidemicznego COVID (np. lockdown galerii handlowej). Natomiast nie znajdą zastosowania u przedsiębiorców, którzy funkcjonują ale na przykład w sposób z ograniczeniem ilości miejsc (informacja uzyskana od pracownika IAS).