Regulamin zakupów

Dane 

Sklep internetowy działa pod adresem loteria.org.pl. Właścicielem jest AIP (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa). Wydawcą czasopisma oraz periodyków Loteria.org.pl jest Mapsy.me Wojciech Koczorowski (Stroma 5/1, 87-100 Toruń).

 Dane kontaktowe

 • obsługa klienta: office@loteria.org.pl

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów.

Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

Sklep  posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

DEFINICJE

 • Sklep – prowadzony przez AIP  sklep internetowy działający pod adresem: loteria.org.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 • Wydawnictwo Loteria.org.pl – wydawnictwo zarejestrowane zgodnie z przepisami polskiego prawa
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta; 
 • Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK);
 • Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień oraz inne indywidualne ustawienia Klienta;
 • Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 • Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; 
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z loteria.org.pl z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy loteria.org.pl a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez loteria.org.pl obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów.

loteria.org.pl prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.

Klient w celu korzystania ze Sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się loteria.org.pl. Urządzenie to musi więc w szczególności pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, oraz konto poczty e-mail.

W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, loteria.org.pl może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, Pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez loteria.org.pl w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez loteria.org.pl z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Klient, korzystający z usług świadczonych przez loteria.org.pl, jest objęty zakazem dostarczania loteria.org.pl treści o charakterze bezprawnym.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

Możliwość nabycia Produktów posiadają:

a) zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.

W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje następujące dane: login, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – firmę lub nazwę oraz NIP.

Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Akceptuję regulamin”.

Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
 • dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.

Po dokonaniu powyższych czynności, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Potwierdzenie Rejestracji powoduje aktywację Konta Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a loteria.org.pl na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez office@loteria.org.pl i prowadzenie Konta Klienta.

loteria.org.pl tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji loginu i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu loginu i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej („zaloguj się”).

Klient może zmienić dane wskazane w punkcie powyżej, podane w procesie Rejestracji. W tym celu po zalogowaniu powinien wybrać opcję „twój profil”, gdzie w zakładce „edytuj dane” możliwa jest ich modyfikacja. Klient posiada również dostęp do historii złożonych zamówień.

b) Klienci bez logowania, po kliknięciu w pole „złóż zamówienie”, gdzie podaje następujące dane: imię i nazwisko, telefon, e-mail, dane adresowe oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – firmę  lub nazwę oraz NIP.

Następnie Klient „potwierdza zamówienie” poprzez akceptację wiadomości, którą otrzymał na e-maila.

Po potwierdzeniu dokonuje opłaty za Produkt w wybrany sposób przez Klienta.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie.

Zamówienia mogą być składane w Sklepie całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:

 • Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy, zaktualizować Koszyk lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży;
 • Klient dokonuje Rejestracji lub – jeśli posiada już Konto – loguje się, zatwierdza zawartość Koszyka i w celu zawarcia Umowy Sprzedaży klika w polu: „finalizacja zamówienia”;
 • Następnie Klient wybiera formę płatności oraz dostawy poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji;
 • Po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „opłać zamówienie”. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatniczego płatności payU, Klient zostaje przekierowany do tego systemu, celem zapłaty ceny Produktu;
 • loteria.org.pl wysyła na adres e-mail Klienta, podany w procedurze Rejestracji, potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy loteria.org.pl, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego loteria.org.pl;
 • Klient zatwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie na link aktywujący, znajdujący się wiadomości e-mail loteria.org.pl, o której mowa w punkcie powyżej. W tym momencie następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a loteria.org.pl. Zamówienie może również zostać potwierdzone w zakładce „historia zamówień”.

Loteria.org.pl dopuszcza następujące formy płatności:… 

W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek loteria.org.pl, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że loteria.org.pl i Klient postanowią inaczej.

Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 2 dni roboczych* po zaksięgowaniu ceny na koncie. Loteria.org.jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

loteria.org.pl domyślnie wysyła e-mailem wystawioną FV do złożonego zamówienia.

Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian. loteria.org.pl może organizować akcje promocyjne, w ramach których przeznacza do sprzedaży ograniczoną liczbę Produktów.

Ceny produktów sprzedawanych w loteria.org.pl są cenami brutto.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez loteria.org.pl lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@loteria.org.pl

Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona loteria.org.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@loteria.org.pl i powinna określać co najmniej:

 • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
 • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
 • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).

office@loteria.org.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, office@loteria.org.pl zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta..

Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta zostaną one zwrócone w taki sposób w jaki została dokonana płatności, chyba że Klient wyrazi zgodę na inną formę zwrotu.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów jest loteria.org.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

office@loteria.org.pl przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

office@loteria.org.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

O zmianie Regulaminu loteria.org.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

W przypadku zmiany Regulaminu przez office@loteria.org.pl, Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.