Regulamin zakupów

Dane 

Sklep internetowy działa pod adresem loteria.org.pl. 

 Dane kontaktowe

 • obsługa klienta: office@loteria.org.pl

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów.

Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

Sklep  posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

DEFINICJE

 • Sklep – prowadzony przez AIP  sklep internetowy działający pod adresem: loteria.org.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 • Wydawnictwo Loteria.org.pl – wydawnictwo zarejestrowane zgodnie z przepisami polskiego prawa
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta; 
 • Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK);
 • Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień oraz inne indywidualne ustawienia Klienta;
 • Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 • Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; 
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z loteria.org.pl z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy loteria.org.pl a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez loteria.org.pl obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów.

loteria.org.pl prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.

Klient w celu korzystania ze Sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się loteria.org.pl. Urządzenie to musi więc w szczególności pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, oraz konto poczty e-mail.

W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, loteria.org.pl może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, Pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez loteria.org.pl w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez loteria.org.pl z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Klient, korzystający z usług świadczonych przez loteria.org.pl, jest objęty zakazem dostarczania loteria.org.pl treści o charakterze bezprawnym.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

Możliwość nabycia Produktów posiadają:

a) zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.

W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje następujące dane: login, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – firmę lub nazwę oraz NIP.

Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Akceptuję regulamin”.

Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
 • dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.

Po dokonaniu powyższych czynności, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Potwierdzenie Rejestracji powoduje aktywację Konta Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a loteria.org.pl na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez office@loteria.org.pl i prowadzenie Konta Klienta.

loteria.org.pl tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji loginu i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu loginu i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej („zaloguj się”).

Klient może zmienić dane wskazane w punkcie powyżej, podane w procesie Rejestracji. W tym celu po zalogowaniu powinien wybrać opcję „twój profil”, gdzie w zakładce „edytuj dane” możliwa jest ich modyfikacja. Klient posiada również dostęp do historii złożonych zamówień.

b) Klienci bez logowania, po kliknięciu w pole „złóż zamówienie”, gdzie podaje następujące dane: imię i nazwisko, telefon, e-mail, dane adresowe oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – firmę  lub nazwę oraz NIP.

Następnie Klient „potwierdza zamówienie” poprzez akceptację wiadomości, którą otrzymał na e-maila.

Po potwierdzeniu dokonuje opłaty za Produkt w wybrany sposób przez Klienta.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie.

Zamówienia mogą być składane w Sklepie całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:

 • Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy, zaktualizować Koszyk lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży;
 • Klient dokonuje Rejestracji lub – jeśli posiada już Konto – loguje się, zatwierdza zawartość Koszyka i w celu zawarcia Umowy Sprzedaży klika w polu: „finalizacja zamówienia”;
 • Następnie Klient wybiera formę płatności oraz dostawy poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji;
 • Po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „opłać zamówienie”. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatniczego płatności payU, Klient zostaje przekierowany do tego systemu, celem zapłaty ceny Produktu;
 • loteria.org.pl wysyła na adres e-mail Klienta, podany w procedurze Rejestracji, potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy loteria.org.pl, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego loteria.org.pl;
 • Klient zatwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie na link aktywujący, znajdujący się wiadomości e-mail loteria.org.pl, o której mowa w punkcie powyżej. W tym momencie następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a loteria.org.pl. Zamówienie może również zostać potwierdzone w zakładce „historia zamówień”.

Loteria.org.pl dopuszcza następujące formy płatności:… 

W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek loteria.org.pl, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że loteria.org.pl i Klient postanowią inaczej.

Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 2 dni roboczych* po zaksięgowaniu ceny na koncie. Loteria.org.jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

loteria.org.pl domyślnie wysyła e-mailem wystawioną FV do złożonego zamówienia.

Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian. loteria.org.pl może organizować akcje promocyjne, w ramach których przeznacza do sprzedaży ograniczoną liczbę Produktów.

Ceny produktów sprzedawanych w loteria.org.pl są cenami brutto.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez loteria.org.pl lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@loteria.org.pl

Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona loteria.org.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@loteria.org.pl i powinna określać co najmniej:

 • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
 • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
 • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).

office@loteria.org.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, office@loteria.org.pl zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta..

Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta zostaną one zwrócone w taki sposób w jaki została dokonana płatności, chyba że Klient wyrazi zgodę na inną formę zwrotu.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów jest loteria.org.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

office@loteria.org.pl przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

office@loteria.org.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

O zmianie Regulaminu loteria.org.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

W przypadku zmiany Regulaminu przez office@loteria.org.pl, Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.