Program do losowania zwycięzców • losowanie nagród za pomocą urządzenia losującego • webinar #12

Przykłady i rodzaje losowań nagród w loteriach zwycięzców 

Losowanie nagród! Na ten moment loterii czekają w uczestnicy promocji. Dla organizatorów akcji to także jest ekscytujące wydarzenie. Urządzający dbają o specjalną oprawę finału loterii – szczególną uwagę zwracają nie tylko na elegancką formę losowania nagród ale przede wszystkim na transparentność, uczciwość i zapewnienie wszystkim zgłoszeniom równych szans. Wagę tego elementu promocji podkreśla ustawodawca – przepisy zobowiązują organizatora do przestrzegania uprawnień uczestników, do przeprowadzenia gry zgodnie z regulaminem oraz do określenia metody wyłaniania zwycięzców oraz sposobu uzależnienia wyniku loterii od przypadku.

Losowanie nagród w loterii Narodowego Spisu Powszechnego GUS

Dwa rodzaje losowań nagród

Pierwszy sposób to losowanie ręczne. W regulaminach loterii można znaleźć proste metody losowania na chybił trafił spośród zgłoszeń wrzuconych do urny, za pomocą losów, kartonów z identyfikatorami lub kul z cyframi umieszczonych w urnach.

Drugi sposób to losowania za wykorzystaniem urządzeń. W samej Ustawie (art. 2) o grach hazardowych wymienionych jest kilka przykładów urządzeń losujących. Są to na przykład automaty do gry lub stoły do ruletki. Jednak te metody nie wyczerpują pomysłowości organizatorów loterii. Można przecież wylosować zwycięzcę za pomocą betoniarki (prawdziwa historia pewnej firmy budowlanej), koła fortuny lub popularnych i bardzo wygodnych aplikacji losujących. Katalog sposobów losowania jest otwarty, dlatego to Minister Finansów rozstrzyga (na wniosek organizatora) czy określona metoda będzie podlegała Ustawie o grach hazardowych.

W przepisach oprócz urządzeń losujących wymienione są także automaty do gry oraz urządzenia do gry. Urządzeniami do gry nazywane są te elementy loterii, które nie mają wpływu na wynik ale są niezbędne do przeprowadzenia danej gry.

Co to jest urządzenie do losowania nagród

Każdy program losujący (wraz z komputerem, na którym jest zainstalowany) jest urządzeniem losującym. Urządzeniem losującym będzie także koło fortuny. Jednak urządzeniem losującym nie będzie urna lub kostka do gry. 

Jak sprawdzić, że mamy do czynienia z urządzeniami i niezbędne jest stosowanie odpowiednich przepisów? Zgodnie ze słownikiem języka polskiego (PWN) urządzenie to “mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do wykonania określonych czynności”, a mechanizm to “zespół współpracujących ze sobą części maszyny lub przyrządu, wykonujących jakąś pracę”. W związku tym pojedynczy element (taki jak kostka, urna lub moneta) nie powinien być uznany za urządzenie losujące.

Program do losowania online

Losowy wybór zwycięzców powinien być uczciwy, rzetelny, gwarantujący równe szanse każdemu zgłoszeniu (losowi). Programy losujące są niezbędne, aby szybko i w sposób atrakcyjny przeprowadzić loterię w czasach gdy większość zgłoszeń odbywa się za pomocą komunikacji elektronicznej. Uczestnicy wysyłają smsy, uzupełniają formularze internetowe lub sprawdzają natychmiastowe wygrane w aplikacjach programów lojalnościowych. 

Losowanie nagrody online

Niezwykłą popularnością cieszą się e-loterie z wykorzystaniem e-zdrapki (przykład), e-koła fortuny. Organizatorzy loterii w bazach danych mają do czynienia z milionami rekordów i losują tysiące nagród. Mało wiarygodne są twierdzenia, że przeprowadzają te losowania w sposób ręczny. Nietypowym, ale popularnym zjawiskiem są losowania w grach komputerowych i mobilnych. Z pewnością każdy użytkownik gier zna “lootboxy” – czyli skrzynki zawierające losową zawartość. Jak widać oprogramowanie gier i aplikacji przyznaje nagrody wg algorytmów, które z punktu widzenia uczestnika są losowe. Dlatego niezbędne są certyfikowane programy do losowania nagród, które będą spełniały warunki określone w przepisach.

ezdrapka
Aplikacja e-zdrapka.nofsza.pl • jedna z nielicznych aplikacji umożliwiających prawidłowe losowanie nagród w loteriach promocyjnych.

Urządzenia do losowania • sklep

Sprawdź ofertę gotowych lub dedykowanych programów oraz urządzeń losujących:

Program i strona do losowania facebook, youtube, instagram

Organizowanie rozdań (giveaway) jest popularną formą promocji w mediach społecznościowych. Za reakcję pod postem (i inne warunki) uczestnik otrzymuje szansę na udział w losowaniu nagród. W związku z tym powstało wiele stron do losowania i programów do losowania online, które ułatwiają wybór zwycięzców – są to darmowe i odpłatne programy do losowania nagród, które warto poznać, ale nie zawsze można je stosować. Oto przykłady:

 • google random generator – strona do losowania
 • commentpicker.com – strona do losowania zwycięzców polecana przez blogerów
 • getcombot
 • woobox
 • gleam.io
 • iconosquare
 • giveawaypicker
 • wak.co

W takim programie do losowania wystarczy wskazać post (wkleić link), a aplikacja nie tylko wylosuje zwycięzcę, ale także policzy zgłoszenia, umożliwi eksport komentarzy i nagranie ekranu. Uwaga! Żadna z powyższych stron do losowania nie jest zgodna z Ustawą o grach hazardowych. Powody > czytaj dalej.

Aplikacja do losowania nagród commentpicker.com • Uwaga! Nie stosuj tej (i podobnych) aplikacji w loteriach organizowanych na terenie Polski.

Urządzenia losujące i programy do losowania nagród • przepisy

Jak przeprowadzić losowanie nagród za pomocą oprogramowania losującego zgodnie z przepisami:

Art. 23a.1. Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier mogą być eksploatowane (1) przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujące monopol państwa, (2) po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu celno-skarbowego (…)

Art. 23. 2. Automaty i urządzenia do gier (3) nie mogą stanowić własności osób trzecich, z wyjątkiem przypadku gdy są one przedmiotem umowy leasingu. 

Odpowiedź znajduje się w Ustawie o grach hazardowych. Aby losować z wykorzystaniem programu losującego należy:

 1. posiadać zezwolenie na urządzanie loterii
 2. zarejestrować urządzenie losujące
 3. być właścicielem (leasingobiorcą) tego urządzenia losującego

Kara za losowanie za pomocą programów losujących

Jakie są kary za przeprowadzenie losowania nagród za pomocą urządzenia losującego wbrew przepisom obowiązującym w Polsce. 

Art. 89. 1. Karze pieniężnej podlega: 

1) urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia; 

2) urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na obowiązek posiadania zezwolenia (art.89.1.1), a następnie na obowiązek rejestracji urządzenia losującego. 

Ile wynosi kara za losowanie nagród

Jeżeli jednak eksploatujesz urządzenie losujące to warto zwrócić uwagę na art. 89.4.2 a i b.  Kara za losowanie z wykorzystaniem popularnych (ale nie zarejestrowanych) aplikacji wyniesie:

Art.89.4. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa: 

2) w ust. 1 pkt 2 – wynosi:

a) w przypadku gier urządzanych na podstawie koncesji lub zezwolenia – do 200 tys. zł

Z tego artykułu dowiesz się jaka jest wysokość kary za organizację loterii bez zezwolenia

Ile kosztuje urządzenie losujące • program do losowania nagród

W tej części artykułu zostanie zaprezentowany szacunkowy koszt i terminarz opracowania i eksploatacji urządzenia losującego. Koszt jest nieporównywalnie mniejszy niż kary (do 200.000 zł) lub czas pracy, który trzeba ponieść, aby wylosować setki lub tysiące zgłoszeń w sposób ręczny. 

Jak zarejestrować urządzenie losujące 

Procedura rejestracji urządzenia losującego jest taka sama dla programów losujących oraz mechanicznych urządzeń typu koło fortuny. Oto podstawowe obowiązki, które należy wykonać przed rozpoczęciem loterii.

Przykłady urządzeń losujących
 • Przygotowanie programu losującego
 • Przygotowanie dokumentacji urządzenia losującego
 • Przeprowadzenie badania technicznego urządzenia losującego
 • Rejestracja urządzenia losującego
 • Zgłoszenie eksploatacji / przemieszczenia urządzenia losującego
 • Szkolenie osób obsługujących urządzenie losujące
 • Wyrejestrowanie urządzenia losującego

Przygotowanie programu losującego i dokumentacji

Istnieje wiele rozwiązań technicznych i programistycznych, które umożliwiają losowy wybór zwycięzców. Do zespołu programistów i twórców urządzenia będzie należało przygotowanie oprogramowania oraz komputera, na którym zostanie uruchomiona aplikacja. Kluczowe zagadnienia tego etapu to sposób określania i weryfikacji sumy kontrolnej programów gier i elementu losowości gier. Na urządzenie zostaną nałożone plomby zabezpieczające – konstrukcja obudowy powinna umożliwiać taką czynność. 

Orientacyjny koszt tego etapu wynosi około 10.000 – 20.000 zł netto

Skontaktuj się z twórcami oprogramowania w celu uzyskania oferty na przygotowanie programu losującego, dokumentacji, wykonania urządzenia i przeprowadzenia badania technicznego.

Przeprowadzenie badania technicznego

Badanie realizowane jest przez jednostki certyfikujące spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Aktualna lista ośrodków badawczych dostępna jest na stronach rządowych. Badanie prowadzone jest na koszt wnioskodawcy. 

Orientacyjny koszt badania technicznego wynosi 4.000 – 8.000 zł netto.

Rejestracja urządzenia losującego w urzędzie celno-skarbowym

Warunkiem rejestracji urządzenia losującego, urządzenia do gier oraz automatu do gier jest złożenie do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych:

 • wniosku o rejestrację w dwóch egzemplarzach;
 • kopii koncesji lub zezwolenia;
 • oryginału albo kopii opinii jednostki badającej

Koszt rejestracji urządzenia losującego wynosi 50% opłaty bazowej (ca. 2.500 pln)

Zgłoszenie eksploatacji / przemieszczenia / wyrejestrowanie urządzenia losującego

Art. 23c.  Podmiot eksploatujący zarejestrowany automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier jest obowiązany przekazywać naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informację w postaci papierowej lub elektronicznej o: 

1) zamiarze przemieszczenia urządzenia losującego lub urządzenia do gier do innego miejsca eksploatacji – co najmniej na 7 dni przed dokonaniem tej czynności; 

2) zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier – w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności; 

3) zniszczeniu lub kradzieży automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier – w terminie 2 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia. 

Szkolenie osób obsługujących urządzenie losujące

Art. 24. 1. Podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany zapewnić, aby osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którym wiąże się obowiązek (…):

2) bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczególności: krupierzy, obsługujący automaty do gier, urządzenia losujące lub urządzenia do gier, z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej 

Podsumowanie: urządzenia losujące • programy do losowania • strona do losowania zwycięzców

Orientacyjny koszt stworzenia, badania i pierwszej rejestracji urządzenia losującego może wynieść nawet 20.000 złotych. Jednak eksploatacja programu losującego może być prowadzona nawet 6 lat (do czasu wygaśnięcia badania technicznego lub do czasu wyrejestrowania). Czas potrzebny na rozpoczęcie eksploatacji to minimum 3 miesiące przed datą planowanej loterii. Wynika to z faktu, że urząd celno-skarbowy dokonuje pierwszej rejestracji w ciągu 30 dni od zgłoszenia. 


LosoFUN • losowanie nagród do wynajęcia

Na końcu warto wspomnieć, że można wynająć organizatora. Agencje promocyjne uruchomią całą loterię wraz z losowaniem ręcznym lub komputerowym. Koszt organizacji dedykowanej loterii przez wyspecjalizowaną firmę sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych i jest uzasadniony licznymi obowiązkami. Przy niewielkiej puli nagród wiele firm “ucieka” w formę konkursów i #rozdań. Wygodną alternatywą dla tych ostatnich jest LosoFUN, czyli losowanie do wynajęcia, bez oczekiwanie na zezwolenie. Odkryj szczegóły LosoFUN.