Loterie fantowe w szkole, w parafii, na festynie

Jak zorganizować małą loterię fantową w szkole, w parafii, na festynie lub na odpuście parafialnym? Kto może zorganizować małą loterię fantową? Czy uprawniony jest samorząd uczniowski, komitet rodzicielski, a może ksiądz proboszcz lub dyrektor szkoły?

Dość dramatyczne relacje z organizacji loterii fantowych są dowodem na to, że trzeba zaplanować je w bardzo prosty sposób.

Artykuł 7 ustawy o grach hazardowych wskazuje, że organizatorem loterii fantowej i gry bingo fantowego może być osoba fizyczna (rodzic, proboszcz, dyrektor), osoba prawna (parafia, spółka z o.o., fundacja) lub jednostka nie posiadającą osobowości prawnej (szkoła, stowarzyszenie zwykłe, spółka cywilna). Pamiętaj, że można wytypować pełnomocnika (od pełnomocnictw należy wnieść opłatę), co przyspiesza prace nad organizacją loterii.

Po wytypowaniu organizatora można przystąpić do sporządzenia regulaminu loterii fantowej. Czy w tym momencie trzeb mieć już zgromadzone wszystkie nagrody? Nie! Wystarczy w regulamin wpisać cokolwiek (np. breloczek) , a jeżeli pula nagród ulegnie zmianie to zawiadomisz Naczelnika o zaistniałej zmianie – masz na to 3 dni od czasu zmiany.

Następnie składany jest zestaw dokumentów dotyczący zawiadomienia Naczelnika Urzędu Celnego o planowanej loterii fantowej. Poznaj więcej szczegółów dotyczących zawiadomienia. Po 30 dniach od złożenia zawiadomienia możesz rozpocząć swoją loterię fantową. Przed rozpoczęciem zaprojektuj i wydrukuj losy do loterii fantowej.

Po 30 dniach od zakończeniu loterii fantowej pamiętaj o zawiadomieniu Naczelnika Urzędu Celnego o wyniku finansowym loterii oraz o przekazaniu uzyskanego dochodu na cel społecznie użyteczny określony w regulaminie loterii fantowej. A jeżeli pozostały niesprzedane losy to przypominamy, że nie wolno ich wyrzucać lub niszczyć bez uprzedniego zawiadomienia Naczelnika UC (7 dni wcześniej).

Potrzebujesz pomocy w organizacji loterii fantowej? Skontaktuj się z nami.