loteria w internecie prawo

Loteria w internecie – prawo do reklamacji

Loteria w internecie – nowe prawo do reklamacji

W artykule 21. ustawy o grach hazardowych znajduje się informacja

  1. Roszczenia związane z udziałem w grze hazardowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb zgłaszania roszczeń uczestników, mając na względzie ochronę interesów uczestników gier hazardowych.

W związku z tym w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 roku określony został sposób składania reklamacji w loteriach (grach hazardowych):

Roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i na- zwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

Prawo do reklamacji przez internet

Uczestnicy loterii promocyjnej, loterii fantowej, loterii audioteksowej uzyskali prawo do składania reklamacji za pomocą poczty email, witryny www, messengera i innych udostępnionych przez organizatora loterii środków komunikacji elektronicznej. Nie dotyczy to wyłącznie loterii w intenecie.

Czy email jest reklamacją w loterii?

Od 5 stycznia 2019 roku organizatora loterii obowiązują przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia. Oznacza to, że po wysłaniu przez uczestnika loterii wiadomości email z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty i miejsca zdarzenia, rodzaju gry i treści żądania organizator musi odpowiedzieć na reklamację w określonym w regulaminie terminie – zazwyczaj 7 do 14 dni. Po tym czasie reklamacja zostanie uznana, a roszczenie stanie się wymagalne.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami dotyczącymi organizacji i obsługi loterii.