Loteria w Internecie. Czy jest zakazana?

Loteria w internecie, Loteria on-line

Wiele słyszy się o loteriach organizowanych w hipermarketach, centrach handlowych, telewizji radiu. Większość z nich polega na rejestracji zgłoszenia za pomocą strony internetowej lub aplikacji pobranej na telefon komórkowy. Warto postawić sobie w tym miejscu pytanie czy możliwa jest organizacja loterii w Internecie?

Loteria w internecie – przepisy dotyczące loterii on-line

Szukając odpowiedzi na to pytanie warto sięgnąć do aktów prawnych, a w szczególności do ustawy o grach hazardowych.

  • Artykuł 2.1 Grami losowymi są gry, wtym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku.
  • Artykuł 5.1b. Urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa
  • Artykuł 15d:
  • 1. W przypadku urządzania gier hazardowych przez sieć Internet, urządzenia przetwarzające i archiwizujące dane dotyczące tych gier hazardowych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  • 2. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.
  • 3. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany prowadzić, w czasie rzeczywistym, w urządzeniu archiwizującym usytuowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, archiwizację wszelkich danych związanych z urządzaną grą hazardową, w tym wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem gier hazardowych, pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku gier hazardowych oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tych gier oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika gier hazardowych.
  • 4. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany zapewnić organom Krajowej Administracji Skarbowej dostęp, w tym dostęp zdalny, do danych, o których mowa w ust. 3, przechowywanych w urządzeniu archiwizującym oraz udostępnić w tym celu odpowiednie narzędzia i oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo danych.
  • 5. Dostęp, októrym mowa wust.4, powinien umożliwiać odczytywanie, kopiowanie i przetwarzanie skopiowanych danych.
  • 6. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet zapewnia bezpieczeństwo archiwizowanych i udostępnianych danych.
  • 7. Dane, o których mowa w ust. 3, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie tego okresu podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet usuwa dane.

Loteria w internecie – praktyka

Organizacja loterii w internecie jest możliwa po spełnieniu powyższych warunków. Przyjęte jest również posługiwanie się siecią Internet do rejestracji uczestnictwa w loterii, przesłania nagrody lub ogłoszenia wyników. Ta reguła nie jest jednak zapisana w ustawie o grach hazardowych – możemy ją znaleźć w wielu regulaminach loterii promocyjnych lub audioteksowych zatwierdzonych przez Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej.

Loteria w internecie – losowanie nagród on-line

Odrębnym zagadnieniem jest prowadzenie losowania nagród za pomocą urządzeń będących częścią systemów informatycznych witryny internetowej. Czytaj o urządzeniach losujących.

Organizujesz loterię w internecie? Skontaktuj się z nami. Dowiedz się jak spełnić warunki określone w przepisach.

loteria w internecie