Kara za loterię promocyjną bez zezwolenia

W niniejszym artykule poznasz kwestię kary pieniężnej za przeprowadzenie loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia. Jest to istotny temat, który dotyczy wielu przedsiębiorców i firm, które chcą zorganizować loterię promocyjną w celu promocji swojej marki. Rozważmy zagadnienia związane z prawem oraz konsekwencjami, które mogą wyniknąć z nieprzestrzegania przepisów dotyczących loterii promocyjnych.

Prawne aspekty przeprowadzania loterii promocyjnej

W Polsce zasady dotyczące przeprowadzania loterii promocyjnych określone są w ustawie o grach i zakładach wzajemnych. Przepisy te mają na celu ochronę uczestników przed nadużyciami oraz zapewnienie uczciwości i przejrzystości w przeprowadzaniu loterii promocyjnych, audioteksowych, fantowych, itp.

Według obowiązujących przepisów, przeprowadzenie loterii promocyjnej wymaga uzyskania zezwolenia. Jest to istotny aspekt, który należy wziąć pod uwagę, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Przeprowadzenie loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia może prowadzić do nałożenia kary pieniężnej oraz innych sankcji.

źródło Facebook

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Niezgodne z prawem przeprowadzenie loterii promocyjnej, czyli takiej, która nie posiada wymaganego zezwolenia, może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Wysokość kary jest uzależniona od różnych czynników, takich jak rodzaj naruszenia, skala działań, a także sytuacja konkretnej firmy.

W przypadku przeprowadzenia loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia, organ nadzoru ma prawo nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorcę. Wysokość tej kary może być znacząca i może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Należy zauważyć, że kara pieniężna ma charakter sankcji i ma na celu ukaranie przedsiębiorcy za naruszenie przepisów dotyczących loterii promocyjnych.

Wysokość kary za loterię bez zezwolenia

Kara za przeprowadzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej bez wymaganego zezwolenia wynosi 5 krotność opłaty za wydanie zezwolenia na loterię.

Art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych

Karze pieniężnej podlega: 1) urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia; 

Art. 89 ust. 4 pkt 1 lit. b Ustawy o grach hazardowych 

Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 – wynosi:

a) w przypadku gier na automatach – 100 tys. zł od każdego automatu,

b) w przypadku gier innych niż określone w lit. a i c – 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia,

c) w przypadku gier urządzanych bez dokonania wymaganego zgłoszenia – do 10 tys. zł;

Przykład: minimalna kara za organizację loterii bez zezwolenia:

ile wyniesie kara pieniężna ze przeprowadzenie losowania smartfona o wartości 2.000 zł bez wymaganego zezwolenia.

  • wartość puli nagród wynosi 2.000 zł
  • opłata za wydanie zezwolenia wyniesie 3.282,50 zł (opłata minimalna)
  • kara pieniężna za organizację takiej loterii w 2023 roku wyniesie 5 x 3.282,50 zł = 16.412,50 zł

Art.  69 ust. 1 pkt 5 Ustawy o grach hazardowych 1.  Opłata za udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej albo loterii audioteksowej wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej;

Niestety kara pieniężna nie kończy przygody z loterią bez zezwolenia. Osoba, która dopuściła się złamania przepisów ustawy może być ukarana na podstawie kodeksu karno skarbowego. Przestępstwo urządzania loterii bez zezwolenia opisane jest w art. 107 KKS

Art. 107. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Karze podlega na przykład (źródło mf.gov.pl):

  • kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe ̶  kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie;
  • kto urządza lub prowadzi grę hazardową bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć ̶  kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie;
  • kto wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć posiada automat do gier ̶  kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie;
  • kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, grę bingo fantowe, loterię promocyjną lub loterię audioteksową ̶  kara grzywny do 240 stawek dziennych;
  • kto uczestniczy w grze hazardowej, urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia ̶  kara grzywny do 120 stawek dziennych;
  • kto, wbrew przepisom ustawy, zleca lub prowadzi reklamę lub promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, umieszcza reklamę takich gier lub zakładów lub informuje o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów ̶  kara grzywny do 720 stawek dziennych. Tej samej karze podlega kto czerpie korzyści z reklamy lub promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach zlecanych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy, z umieszczania reklamy wbrew przepisom ustawy albo informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów;

Zatem czy są legalne, szybkie i tanie sposoby przeprowadzenia losowania nagród? Są! Polecam następujące rozwiązania:

Wynajmij szybkie losowanie nagród • LosoFUN

Wynajmij organizatora loterii • usługa

Samodzielnie uzyskaj zezwolenie na loterię • pobierz gotową dokumentację organizatora loterii

Znaczenie przestrzegania przepisów

Przestrzeganie przepisów dotyczących przeprowadzania loterii promocyjnych jest kluczowe dla zachowania uczciwości oraz reputacji firmy. Nieprzestrzeganie przepisów może prowadzić nie tylko do nałożenia kary pieniężnej, ale także do utraty zaufania klient

ów oraz negatywnego wizerunku marki.

Firmy, które planują przeprowadzić loterię promocyjną, powinny zawsze zapoznać się z obowiązującymi przepisami i uzyskać wymagane zezwolenie. Istnieje wiele kroków, które można podjąć w celu zapewnienia przestrzegania przepisów, takich jak skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie gier i zakładów wzajemnych oraz odpowiednie przygotowanie dokumentacji.

Podsumowanie

Przeprowadzenie loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia jest naruszeniem przepisów prawa. Kara pieniężna, która może wyniknąć z tego naruszenia, może być dotkliwa dla przedsiębiorcy. W związku z tym, ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń przed przeprowadzeniem loterii promocyjnej.

Jeśli Twoją intencją jest przeprowadzenie loterii promocyjnej, zawsze pamiętaj o zbadaniu obowiązujących przepisów i skonsultowaniu się z odpowiednimi ekspertami prawnymi. W ten sposób unikniesz nie tylko potencjalnej kary pieniężnej, ale także zagwarantujesz uczciwość i przejrzystość swojej działalności, co pozytywnie wpłynie na wizerunek Twojej marki.

Podsumowanie i rada dla przeprowadzania loterii promocyjnej

Przeprowadzanie loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia może skutkować nałożeniem kary pieniężnej oraz negatywnymi konsekwencjami dla firmy. Aby uniknąć tych problemów, zawsze zapoznaj się z obowiązującymi przepisami i uzyskaj odpowiednie zezwolenie. Przestrzeganie prawa jest kluczowe dla zachowania uczciwości oraz pozytywnego wizerunku marki.