regulamin loterii

Dokumentacja z losowania/loterii – co zawiera?

Podstawowe dokumenty z loterii lub z losowania będą opisane w regulaminie loterii promocyjnej lub audioteksowej (więcej zmajdosz tutaj) oraz w treści zezwolenia na urządzanie loterii (więcej o zezwoleniu znajdziesz tutaj).  Zazwyczaj są to: zawiadomienie Dyrektora Urzędu Celnego o rozpoczęciu loterii, regulamin komisji nadzoru loterii, protokół z losowania, zawiadomienie o wygranej, zawiadomienie o wyniku loterii, potwierdzenie wydania wygranej w loterii, protokół zawierający wyniki loterii, protokoły z przebiegu postępowań reklamacyjnych (o ile wystąpiły).

Ponadto koniecznie trzeba pamiętać o świadectwie zawodowym osoby nadzorującej loterię (więcej znajdziesz tutaj).

Podmiot urządzający grę hazardową jest obowiązany prowadzić także: ewidencję zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Ewidencja zaświadczeń jest udostępniana, w celu jej poświadczenia, naczelnikowi urzędu celnego.

W skład dokumentacji końcowej wchodzi sporządzony w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii fantowej wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz z określeniem ich wartości, określić wysokość kwot przekazanego dochodu z gry na cele społecznie użyteczne, w szczególności dobroczynne i zestawić ilość wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej. W przypadku loterii promocyjnej i audioteksowej w dokumentacji musi znaleźć się wykaz wypłaconych lub wydanych wygranych wraz z określeniem ich wartości oraz zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej.

Celem tak prowadzonej dokumentacji jest umożliwienie przeprowadzenia kontroli przez służby celne.